ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนาหนาด มีราษฎรจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่มีต้นหนาดขึ้นอยู่มามาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาหนาด” เดิมขึ้นการปกครองกับตำบลฝั่งแดง และได้แยกมาตั้งเป็นตำบลนาหนาดเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขอนกอง หมู่ 2 บ้านนาหนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านนาหนาดน้อย หมู่ 4 บ้านขอนขว้างใหญ่ หมู่ 5 บ้านขอนขว้างน้อย หมู่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ 7 บ้านศาลา หมู่ 8 บ้านคำชะอี หมู่ 9 บ้านโพนทอง หมู่ 10 บ้านขอนกองใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตร.กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,664 คน เป็นชาย 2,337 คน เป็นหญิง 2,327 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.นาหนาด
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัด 8 แห่ง