ประวัติความเป็นมา :
ชาวบ้านนาถ่อนุท่ง มีเชื้อสามาจากเผ่าไทยกวน เดิมอยู่ที่เมืองป่ง (ปุงลิง) ทางตอนบนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบัน เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว ได้อพยพมาตามลำน้ำเซบั้งไฟ ทางทิศตะวันตกเฮียงใต้ (ลาว) อีกพวกหนึ่งได้อพยพข้ามลำแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยโดยการนำของท้าวไชย ทรงยศ มาตั้งถิ่นฐานบริเวณปากน้ำลำห้วยบ้งฮวก ตั้งเป็นเมืองมรุกขนคร ต่อมาอพยพไปทางทิศเหนือ ลำห้วยบังฮวก มีทำเลเหมาะสม มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบลุ่มมีไม้ถ่อนปกคลุม ร่มเย็น และมีทุ่งกว้างใหญ่ จึงได้ตั้งถิ่นฐานสร้างหมู่บ้าน เพื่อเป็นมงคลนามตามสัญญลักษณ์ทุ่งนา บวกกับไม้ถ่อนจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาถ่อนทุ่ง” จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีพื้นที่ 26,960 ไร่ มี 14 หมู่บ้าน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2ค มีหมู่บ้านก้าวหน้า 12 หมู่บ้าน ปานกลาง 2 หมู่บ้าน ผลการสำรวจ จปฐ. รายได้เฉลี่ย 22,418 บาท

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศใต้ จรด ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันออก จรด แม่น้ำโขง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศตะวันตก จรด ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 6,758 คน ชาย 3,294 คน หญิง 3,464 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ตีเหล็ก ค้าขาย รับจ้าง จักสาน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
4. วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง
5. สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
6. ตลาดสด 1 แห่ง
7. ปั๊มน้ำมัน และก๊าซ 4 แห่ง