ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโพนแพง เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมาได้อพยพมาจากเมืองบก เมืองวัง โดยการนำของตามหูมแพง จาโก๊ะ จาคู มาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกข่าตองเหลือง ที่เป็นพวกที่ชอบอพยพไปเรื่อย ๆ และชาวบ้านโพนแพงก็ได้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณแห่งนี้ ต่อมาได้ย้ายถิ่นฐาน 4 แห่ง ได้แก่ บ้านฮ้างโพธิ์ศรี บ้านฮ้างคำผักแพว บ้านฮ้างนาบก บ้านฮ้างคำแสนอ้าย ซึ่งเป็นบ้านโพนแพง และบริเวณแห่งนี้มีต้นไม้แพงขนาดใหญ่มากเลย ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโพนแพง มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อ ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,812 คน เป็นชาย 2,900 คน เป็นหญิง 2,912 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำผ้าใบกันสาด ทำรางน้ำฝน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.โพนแพง
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
4. ศาลเจ้าปู่ตา 4 แห่ง
5. ป่าชุมชน (วัดป่า) 1 แห่ง