ประวัติความเป็นมา :
ตำบลอุ่มเหม้า แยกออกจากตำบลน้ำก่ำเมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านอุ่มเหม้า หมู่ 2 บ้านโสกแมว หมู่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านแดนสวรรค์ หมู่ 5 บ้านโนนงาม หมู่ 6 บ้านยางคำ หมู่ 7 บ้านชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ 8 บ้านนิคมทหารผ่านศึก

สภาพทั่วไปของตำบล :
มีเนื้อที่ทั้งหมด 54 ตร.กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.นาหนาด, ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,222 คน เป็นชาย 2,642 คน เป็นหญิง 2,580 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต. อุ่มเหม้า
2. สถานีอนามัย
3. วัดโพธิ์ชัยอุดม
4. อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา