ประวัติความเป็นมา :
กว่า 500 ปีมาแล้วที่ราษฎรจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ซึ่งบริเวณนี้มีผลไม้ชนิดหนึ่งขึ้นเป็นจำนวนมาก คือ กระท้อน ซึ่งภาษาอิสานเรียกว่า “หมากต้อง” จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านต้อง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลฝั่งแดงมี 11 หมู่บ้าน มีราษฎร 6,072 คน เป็นชาย 2,959 คน เป็นหญิง 3,113 คน จำนวนครัวเรือน 1,268 ครัวเรือน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ จรดตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรดตำบลน้ำก่ำ ลำน้ำโขง
ทิศตะวันตก จรดตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,072 คน เป็นชาย 2,959 คน เป็นหญิง 3,113 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกมะเขือเทศ ไพหญ้าแฝก

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 6 แห่ง
2. อบต. 1 แห่ง
3. โรงเรียน 3 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง