ประวัติความเป็นมา :

ตำบลกุดฉิม แต่เดิมขึ้นต่อตำบลดอนนางหงส์ ต่อมาแยกมาเป็นตำบลแสนพัน มีเขตปกครองรวม 15 หมู่บ้าน จึงได้แยกออกจากตำบลแสนพัน มาตั้งเป็นตำบลกุดฉิม โดยได้ชื่อจาก กุดสิม ซึ่งคำว่า กุด แปลว่า ขาด คือลำห้วยทางน้ำเดินเปลี่ยนกระแสวนไปที่อื่น ที่เดิมจึงขาดเป็นห้วงน้ำ หรือเป็นวังน้ำ คล้ายบุ่ง จึงเรียกว่า “กุด” ส่วนคำว่า “สิม” มาจากสีมา แปลว่า เขตแดน หมายถึง เขตหรือแดนที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ ถ้าทำอยู่บนบกเรียกว่า พันธสีมา แปลว่า เขตแดนที่พระสงฆ์ผูกแล้ว ถ้าทำอยู่น้ำ เรียกว่า อุทดเขปสีมา แปลว่า เขตที่วักน้ำหรือวิดน้ำถึง ได้แก่ สิมน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านกุดฉิม มียอดห้วยแหนไหลผ่าน และมีห้วงน้ำเป็นกุด คณะสงฆ์สมัยก่อนได้ไปปลูกสีมาน้ำทำสังฆกรรมที่นั้นมานาน จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี และได้ตั้งชื่อตำบลว่า “กุดฉิม” สืบมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ตำบลกุดฉิมมีเนื้อที่ประมาณ 16.89 ตารางกิโบเมตร หรือ 10,556 ไร่ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุอุเทน จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ จรดตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรดตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก จรดตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,420 คน เป็นชาย 2,120 คน เป็นหญิง 2,300 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 6 แห่ง
2. โรงเรียน 3 แห่ง
3. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
4. อบต.กุดฉิม 1 แห่ง
5. ศพด. 2 แห่ง