ประวัติความเป็นมา :

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2386 ราษฎรได้อพยพมาจากดงขวาง และทุ่งมน เนื่องจากทั้งสองบ้านเกิดโรคระบาด จึงได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดอนนางหงส์ (เดิมเรียกว่าดอนอีหงส์) ขึ้นอยู่กับเมืองเรณูนคร เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นเนินและมีป่าไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด และยังมีหงส์คู่หนึ่งอาศัยทำรังอยู่ในดอนแห่งนี้ด้วย ชาวบ้านถือว่าหงส์เป็นนกวิเศษที่ใครจะทำร้ายไม่ได้ จนเมื่อนกหงส์ได้ตายลง จึงได้ทำรูปปั้นของหงส์ทั้งสองตัวไว้เป็นสัญลักษณ์และยังมีปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลดอนนางหงส์ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยเชือมและห้วยบังฮวกไหลผ่าน ทำให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร ดินเป็นดินร่วนปนทราย

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดเขตตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ จรดเขตตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำโขง
ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลนาง าม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,620 คน เป็นชาย 3,861 คน เป็นหญิง 3,759 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกยาสูบ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดมรุกขนคร
2. ดอนนางหงส์