ประวัติความเป็นมา :
ตำบลธาตุพนมเหนือ แยกออกจากตำบลธาตุพนมเมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวบึงท่าเหนือ หมู่ 2 บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ 3 บ้านหัวบึงทุ่ง หมู่ 4 บ้านหัวบึงท่า หมู่ 5 บ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ 6 บ้านหนองหอยท่า หมู่ 7 บ้านโคกสว่างพัฒนา หมู่ 8 บ้านดอนแดง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม และ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อ แม่น้ำโขง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,864 คน เป็นชาย 2,947 คน เป็นหญิง 2,917 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สภาตำบลธาตุพนมเหนือ
2. สถานีอนามัย
3. วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง