ประวัติความเป็นมา :
ต.พระกลางทุ่ง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และการปลูกพืช พื้นเพชาวไทยอีสานบางส่วนมีเชื้อสายมาจากเมืองเวียงจันทน์ พร้อมกับก่อสร้างองค์พระธาตุพนม นับถือศาสนาพุทธ 100% ซึ่งแม้แต่ชื่อหมู่บ้านก็ตั้งตามตำนานพุทธศาสนา เนื่องจากมีการก่อสร้างพระไว้สักการะบูชาไว้ที่กลางทุ่งนา ส่วนทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีการก่อสร้างพระโกฎ และด้านทิศใต้ของหมู่บ้านมีการก่อสร้างพระธาตุพนม ประชาชนกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางระหว่างพระโกฏกับพระธาตุพนม จึงเรียกชื่อว่า “พระกลางทุ่ง”

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลพระกลางทุ่ง เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ห่างจากตัวอำเภอธาตุพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลทั้งหมด 19,375 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ จรดตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก จรดตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,209 คน เป็นชาย 3,040 คน เป็นหญิง 3,169 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สำนักงานสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
2. ศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทหน่วยย่อย 1 แห่ง
3. กองร้อย ตชด.235 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
5. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
6. สถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง
7. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
8. วัด/สำนักสงฆ์ 12 แห่ง