ประวัติความเป็นมา :

ตำบลธาตุพนม เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งชื่อตามเจดีย์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้า ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 8 พุทธศาสนิกชนที่พากันมาสร้างพระธาตุได้ตั้งบ้านเรือน ทำมาหากินเนื่องจากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำ ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำโขง และส่วนของต้นไม้ และทุ่งหญ้า จึงได้ทำการเลี้ยงสัตว์ ปลูกบ้านเรือน อยู่ต่อมาเรื่อย จนได้รับการยกฐานเป็นตำบล อำเภอ มาจนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :

ตำบลธาตุพนม เป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดกับเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม สภาพโดยทั่วไปมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เช่น ห้วยแคน แก่งตามริมน้ำก่ำ และอีกทั้งยังมีองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวไทยทั่วไป

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม
ทิศใต้ จรดเขตตำบลฝั่งแดง และตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำโขง
ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลธาตุพนมเหนือ

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,194 คน เป็นชาย 1,631 คน เป็นหญิง 1,563 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผัก สวนไม้ดอก และค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
2. ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
3. โรงพระยาบาลสมเด็จพระยุพราช