๑. ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอธาตุพนม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยู่ด้านทิศใต้ของจังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙๒.๐๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘๒,๕๕๓ ไร่ เป็นอำเภอชายแดน มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะเป็นแนวยาวเลียบไปตามแม่น้ำโขง ยาวประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๐๗ กิโลเมตร

๒. การปกครอง
อำเภอธาตุพนม แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ ตำบล ๑๓๖ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล คือเทศบาลตำบล ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น ๘๒,๙๙๐ คน เป็นชาย ๔๑,๓๕๗ คน หญิง ๔๑,๗๓๓ คน จำนวนครัวเรือน ๒๑,๗๓๒ ครัวเรือน