เทสโก้โลตัส สาขาธาตุพนม 

 ที่ตั้ง 212 หมู่ที่ 4 ถ. ชยางกูร ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม