พิธียกฉัตรสถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พร้อมด้วยข้าโอกาสพระธาตุพนม ประกอบพิธียกฉัตร สถูปอิฐพระธาตุพนม องค์เดิม บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม
ขอความเป็นมงคลนี้จงบังเกิดแก่ญาติธรรมทุกท่านเทอญฯ